Teruk ke kalau naik 10 kg dalam 6 bulan ?

Tak kalau kau kurus keding macam kayu api

View more