Tuan Anh Nguyen also answered this question with: "Muốn ôm cả cái nhà thờ lớn Hà Nội vào lòng❤️"
Trang@thuxx_trang