nhhhhhhhh13 also answered this question with: "Bạn quen người mới kh sai nhưng mà nếu người ctay trước là bạn mà bạn quen người mới ngay thì đó ..."