Dino. also answered this question with: "Điều này bạn có thể thực hiện nó mà nhỉ ?"