Minh Anh also answered this question with: "Chờ đơij là hạnh phúc"