Duy Thành Vũ also answered this question with: "Về cơ bản là ko!"