Replusacc also answered this question with: "Yêu mà không dám nói thì cũng chưa chắc là hèn. Vì nhiều người muốn giữ mãi hình ảnh nàng thơ tro..."