dplinh. also answered this question with: "chắc có nhma có thể là do không dũng cảm và vữn chưa sẵn sàng để biết câu trả lời của đối phương ..."