Ask @Samara_Nazarova8825_xyONV_1993:

This user doesn’t have likes yet