Ask @SosialismiNet:

Mitä Sipilän hallituksen liikennekaari ja sote-uudistus kertovat kapitalismin tilasta. Tuleeko edistysmielisten olla tyytyväisiä vai huolissaan—vai sekä että?

Edistysmielisten tulee olla erittäin huolissaan molemmista kysyjän mainitsemista seikoista, siitä huolimatta että niistä voidaan ehkä suurennuslasilla löytää joitakin myönteisiäkin yksityiskohtia.
Viime päivinä esillä ollut selvitys tieverkon siirtämisestä "tieverkkoyhtiön" hoidettavaksi ja toiminnan rahoittamiseksi tiemaksuilla yleisen verotuksen sijaan on esimerkki yhtäältä ideologiasta, jonka mukaan jokaisen kansantalouden yksittäisen toiminnon rahamääräinen kannattavuus tulisi voida mitata, ja parhaassa tapauksessa
jokaisen toiminnon tulisi myös tulla toimeen omalla tuloksellaan – kuten minkä tahansa normaalin yksityisen yrityksen (jotkut porvarilliset ajattelijat vievät tämän ajatuksen yksilön tasolle asti).
Toisaalta on kyse yhteisen varallisuuden tai yhteisesti rahoitettavien palveluiden muuttamisesta markkinoitavaksi omaisuudeksi, jolle voidaan laskea kapitalistinen kannattavuus ja jonka käytöstä peritään maksu, jotta mainitunlainen kannattavuus saavutettaisiin; periaatteessa puhtaan ideologisistakin syistä toimeenpantu laskuharjoitus julkisen vallan toimintojen kapitalistisesta kannattavuudesta voidaan helposti siirtää käytäntöön muuttamalla tosiasiassakin julkisen vallan toimintaa aidosti
kapitalistiseksi liiketoiminnaksi (ensin yhtiöittäminen, sitten yksityistäminen osittain tai kokonaan).
Näin julkisen vallan konkreettista tulosta tavoitteleva toiminta (esim. kulkukelpoiset tiekilometrit) muuttuu voitontavoittelun välineeksi (kulkukelpoisia tiekilometrejä vain sikäli ja siinä määrin kuin se synnyttää voittoa).
Yhden tulkinnan mukaan tällä tavoin kapitalistiluokan hallussa oleva valtiovalta pyrkii aktiivisesti luomaan uusia kapitalistisen toiminnan sektoreita tilanteessa, jossa kapitalistisen toiminnan "vanhat" sektorit ovat ajautuneet kannattavuuskriisiin. Yksi tapa edistää tällaista "yhteismaiden aitaamista" (yhteisen omaisuuden muuttamista yksityiseksi) on muuntaa julkisen vallan pitkään harjoittamaa toimintaa kapitalistiseksi liiketoiminnaksi, minkä turvin tästä osalliseksi pääsevät kapitalistit pääsevät taas hieman konttaamaan eteenpäin.
Täsmälleen sama ilmiö on ajankohtainen myös sote-uudistuksen yhteydessä, missä julkisen vallan voittoa tavoittelemattomista toiminnoista halutaan irrottaa merkittävä osa yksityiseksi liiketoiminnaksi.
On tavallista, että kapitalisteille kelpaa monista julkisen vallan ylläpitämistä toiminnoista vain se osa, joka on välittömästi muutettavissa kannattavaksi liiketoiminnaksi (suurten kaupunkien postinjakelu, perusterveiden ja maksukykyisten työikäisten pikku vaivat jne.).
Nämä molemmat ovat tulosta valtion "uusliberalisoitumisesta", valtion muutoksesta markkinatoimijaksi ja etenkin markkinatoimijuuden edistäjäksi. Tähän kytkeytyy erittäin huolestuttavia piirteitä, kuten julkisen keskustelun ja edustuksellisen demokratian (joka sekin on tietenkin hyvin rajoittunutta) ohittaminen ja valtion autoritaaristen piirteiden vahvistuminen. Nämä ovat nähtävissä hyvin esimerkiksi Sipilän hahmossa.

View more

Valtiolliset instituutit ovat porvariston käsissä ja heidän määränsä kasvaa työläisten ja virkailijoiden keskuudessa (esim. ay-liike).Historiallinen kehitys ja maan hengenlaatu pahentavat luokkavaiston alennustilaa. Onko Suomella toivoa nykyongelmiin sosialismiin siirryttäessä?

Tuotantotavan muutos ei sinänsä välittömästi taikaiskusta muuta ihmisten ajattelua, ja nykyisessä ilmapiirissä ylipäätään (paremmalla tavalla) vaihtoehtoinen yhteiskunta tuntuu epätodennäköiseltä: pikemmin vallan keskittyminen, autoritaarisuus, rasismi jne. tuntuvat lisääntyvän. Niiden voimistuminen on uusliberalistisen politiikan ja talouden tuotetta.
Tärkeintä olisi aluksi päästä eroon eurosta, sillä siihen liittyvä kuripolitiikka on pohjana eriarvoisuuden kasvulle ja siihen liittyville ilmiöille; irtaantuminen ei olisi tae muutokselle, mutta se tekisi muutoksesta *mahdollisen*. Ilman euroeroa tai laajemmin sen hävittämistä muutos ei ole mahdollinen. Tietenkin taustalla on laajemmin myös koko uusliberalismin projekti ja ajattelu (se on jo vallitsevana "uskontona"), josta eroonpääsy on mutkikkaampaa, koko kapitalistisesta järjestelmästä puhumattakaan.
Suoraan demokratiaan perustuva sosialismi ratkaisisi osan ongelmista antamalla ihmisille hallinnan takaisin heidän omiin käsiinsä, jolloin monet kuripolitiikkaan ja siihen liittyvään vallan keskittämiseen liittyvät ilmiöt lieventyisivät (merkittävänä rasismi ja ylipäätään muiden syyttäminen omista ongelmista). Tasa-arvo on eräs parhaimpia ihmisten välisten ongelmien poistajia, tämä on tiedetty jo niin kauan kuin eriarvoisuutta on ihmisillä alkanut olla, ja tutkimuskin sen osoittaa.
Sosialismin, demokratian ja tasa-arvon näköaloja on pidettävä yllä, ja niihin on pyrittävä, sillä muuten ainoana suuntana on tällä hetkellä vallan keskittyminen ja eriarvoisuuden sekä ongelmien lisääntyminen, jos jatketaan mukautumista uusliberalismiin. (T)

View more