Trần Gia Lạc also answered this question with: "Dân đen còn kỳ thị đó nha"

The answer hasn’t got any rewards yet.