Ask @XCIII93_MT:

วิธีแสดงความรู้สึกที่ดีที่สุดคือ

แสดงความรู้สึกส่งผ่านข้อความมีวิธีการสื่อสารที่ง่ายซึ่งมีความหมายมากขึ้นในการอธิบายความรู้สึก

View more

Next