Ask @Yousuf100:

🌧🌧 mosam k mutabiq kuch arz kriye🌈☂️

ھنیہ ہارون
ﮐﺒﮭﯽ ﺷﻮﺭ ﮨﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﭼُﭗ ﺳﯽ ﮨﯿﮟ
ﯾﮧ ﺑﺎﺭﺷﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﺗﻢُ ﺳِﯽ ﮨﯿﮟ
ﺟﻮ ﺑَﺮﺱ ﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﺑﮩﺎﺭ ﮨﯿﮟ
ﺟﻮ ﭨﮭﮩﺮ ﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﮨﯿﮟ
ﮐﺒﮭﯽ ﺁ ﮔﺌﯿﮟ ﯾﻮﻧﮩﯽ ﺑﮯ ﺳﺒﺐ
ﮐﺒﮭﯽ ﭼﮭﺎ ﮔﺌﯿﮟ ﯾﻮﻧﮩﯽ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ
ﮐﺒﮭﯽ ﺷﻮﺥ ﮨﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﮔﻢ ﺳﯽ ﮨﯿﮟ
ﯾﮧ ﺑﺎﺭﺷﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﯽ ﮨﯿﮟ
ﮐﺴﯽ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺕ ﮐﻮ
ﺍِﮎ ﺩَﺑﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺳﯽ ﺭﺍﮐﮫ ﮐﻮ
ﮐﺒﮭﯽ ﯾﻮﮞ ﮨﻮﺍ ﮐﮧ ﺑﺠﮭﺎ ﺩﯾﺎ
ﮐﺒﮭﯽ ﺧﻮﺩ ﺳﮯ ﺧﻮﺩ ﮐﻮ ﺟﻼ ﺩﯾﺎ
ﮐﺒﮭﯽ ﺑﻮﻧﺪ ﺑﻮﻧﺪ ﻣﯿﮟ ﻏﻢ ﺳﯽ ﮨﯿﮟ
ﯾﮧ ﺑﺎﺭﺷﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﯽ ﮨﯿﮟ..

View more

Next