Wia Aprilia Khoirunisa also answered this question with: "Apa lagi kalo orang nya nge notice wkwk"