@aliciariveraleesh

Leesh

Ask @aliciariveraleesh

Previous

Quel est le film que tu conseilles vivement de regarder? Et pourquoi?

Ik versta niet, ik spreek GEEN Frans. 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤦‍♀️

STOP ASKING ME QUESTIONS IN FRENCH FOR GOD'S SAKE. I DO NOT SPEAK FRENCH!!!All questions in French will be removed from my inbox without answering. Thank you.

aliciariveraleesh’s Profile PhotoLeesh
I'm sick of repeating it already. Just because I live in Belgium does not mean I am fluent in French.

Related users

La citation qui te décrit

Are you doing it on purpose or what?? I do not understand your question and therefore i will not even answer it.

Wat is het moeilijkste woord dat je onlangs hebt geleerd?

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisolucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylserine. 😝

View more

Welke roddel over jezelf heeft je aan het lachen gemaakt?

Dat ik niet van mijn vriend hou. En dat ik alleen van zijn geld hou.
Maar een persoon die zegt dat is een beetje debiel. XD

STOP WSKING ME QUESTIONS IN FRENCH FOR GOD'S SAKE. I DO NOT SPEAK FRENCH!!! All questions in French will be removed from my inbox without answering. Thank you.

aliciariveraleesh’s Profile PhotoLeesh
!

Welke geur vind je het lekkerst ruiken?

Vanille, kokosnoot, koffie, aardbei, blauwe bos, kersen, framboos, citroen.

Next

Language: English