Ask @badinigurl33:

amn muslimnm agar halam det lasarma rast kamawa qsae sar bkm agar kasaka musman nabe elaqam nya basha kchek kuzhra lasar aw masalaya cht haya lasar awa 🤔 dyara ka meshki ke qapata

Aja che goti bchi?! Agar bashar bzani mareyan qbur naka lo xoi tush aka, kurd hamu gundina shahidm saqafatyan bas ba nusina kas nia pey xoshbi kchi bchta aw jeyana bas laba jilaka majbura aw zamana namaya breya mndart na,drezhai penadam chunka agar mawzw3 bkreto hata mayna mnaqashai lasar abi, wa salam.

View more

+1 answer in: “taebat baw kasanay ka la festival bahar bun wata festivali rang basha ema musmanin chon able aw ishana bkay kaka 3ayba sharmazya xwa dat bene aw kchana lo awhatan dakr 😒 bxway xwa ghazaman le dagre ema wlateke muslmanin danisha 2 nwezhan bka bashtra 🤦🏻‍♂️😔”

taebat baw kasanay ka la festival bahar bun wata festivali rang basha ema musmanin chon able aw ishana bkay kaka 3ayba sharmazya xwa dat bene aw kchana lo awhatan dakr 😒 bxway xwa ghazaman le dagre ema wlateke muslmanin danisha 2 nwezhan bka bashtra 🤦🏻‍♂️😔

Lo ma3lumati meshka qapatt bashar chwa e7trami xoi grtya u awa agar paywandi ba dini haya yakam je xarej lanaw dabrdra lawe zina u tattoo u ruti daraja yaka loxot nwezhe xot bka chesht ba xarchedaya chyan lede

View more

+1 answer Read more
Next