29.08.2018

Nếu bản thân đã không làm được gì thì nên im lặng đi! Đừng xem thường người ta như thế. Cả đời chưa chắc làm được gì cho đất nước mà nói như thần nhỉ? Thứ thánh phán bất tài!!!!
D-9
Đấy là mấy lời tớ dành cho người không đâu, còn cậu thì khác.

The answer hasn’t got any rewards yet.