Mynameissix also answered this question with: "Có, kể cả không đi du học hay không thì vẫn phải nói, không được dấu"

The answer hasn’t got any rewards yet.