Linh Phương also answered this question with: "Ai bắt m nhìn?? Ai bắt m sống thế??? Ns t nghe xem nào :))"