Trần Phương Thảo also answered this question with: "Tại bệnh ảo tưởng nặng quá"