Ask @bla_umeda7mau:

Kwry babt kch ku dabi awha xoy suk bka lo kuran awa nia pet dale da tuxua ba btnasm awa qimayy suk"etya kch nabi awha bi ba hich naw3ak kch ya3ni sharm w gran w sangini w narm w niany w mihrabani w awana, bas awa baw qsayay xoy naheshttt

Na bra xo wai wtwa bas basharafi hardwkman estash namzani keia tanha aw ask’abw krdi bo xoshi bwa na nasimw na zanishm keia mn haqi kasishtanm nya lasar kasishtan nakamawa bas awana alem pewist naka kas haqi zhiani kasi habe ba bas be wshay SUK’ bakar henan lanaw am milataia xoi suk krd xoi krd ba push,, 3aiba kabra xoi kaswkari haya to pewist naka nrxi bo danei chawakam

View more

+5 answers in: “baukanarooooooooo la jsmmaaaaaaaaaaaaaa”

Aw naw3a kchanay xoyan awha xoyan dakana pushka lo kuran bas qabili awan peyan rabwern 👎🏻

E bra bo xoi krdwa ba push jwen ba qaina bas agar shteki toze naw3e ble ghairi jwendanw qsai 7iz aw kasa abe ba push? Mn mabastm awa nya bamni wtwa zalam haya dw haji krdwa malw mnalakai baralan boia ba rstaiak wsha kas halmasangena lawanaia lamw to bareztrbe

View more

+5 answers in: “baukanarooooooooo la jsmmaaaaaaaaaaaaaa”
Next