@boomin5512

Đức Thành

Latest answers from Đức Thành

Tớ chắc chắn là ngã thì sao ;;_

Thì... t cũng k biết nữa
Nhưng dù gì cũng nên thử một lần.
Biết đâu được??? Nghĩ về hướng tích cực đi nàooooo

;;_ rất khó ;;_ tính tớ hướng nội ;;_

Vậy cậu muốn mất đi người mình thương chứ???
Mình khuyên cứ tỏ tình thẳng. K có gì phải sợ cả
Một ăn cả ngã về k

Language: English