vannanh also answered this question with: "dân mù lí ,yêu thương các bạn giỏi lí :3"