Rose also answered this question with: "Hãy tìm một tình yêu khác cậu ạ ❤️"