Mọi chuyện sẽ tốt lên hoặc rồi sẽ qua thôi

Nhưng vấn đề là thời gian. Nó quá lâu. Nó làm thay đổi con người tôi. Bây giờ tôi không thể nhận ra mình nữa.

Nếu b chưa nhận ra thì không ai là không thay đổi cả. Luôn thay đổi. Nếu b cảm thấy việc thay đổi này tệ đến lúc nào đó b sẽ thay đổi 1 lần nữa thôi

Tớ cần phải sống tốt sớm nhất có thể, đúng không?