Thà ít bạn mà hoạn nạn có nhau Còn hơn nhiều bạn mà hoạn nạn thuê bao :3

💬️ Answer this question

Language: English