Có bạn nào biết chơi guitar ko, dạy mình với :))))

💬️ Answer this question

Language: English