Bạn hãy cầm lên 1 quyển sách mà bạn thích, lật trang 20 dòng thứ 2, ghi câu đó ra. Câu đó sẽ là tiên đoán về tương lai của bạn.

💬️ Answer this question

Language: English