Hãy tưởng tượng bạn là tác giả truyện ngôn/đam hoặc bách. Bạn đang có ý tưởng dạt dào và muốn sáng tác truyện mới, hãy viết văn án cho câu chuyện của bạn.

💬️ Answer this question

Nothing here yet

Be the first to answer
💬️ Answer this question

Language: English