Được cr nhắn tin mà nó lạ lắm mọi người, tui biết ảnh mới hai tuần mà giờ nhắn tin hỏi quen không, trong khi đã tìm hiểu gì nhau đâu. Ảnh 99 t 2k3, rén ghê á.

💬️ Answer this question

Language: English