Trường học là một xã hội thu nhỏ, bạn nghĩ sao ?

💬️ Answer this question
Gia đình là tế bào của xã hội. Trường học giống như xã hội thế giới thu nhỏ, nhưng quan trọng là cải tiến như thế nào để phát triển, chứ không phải là đi lùi.
Trường học là một xã hội thu nhỏ bạn nghĩ sao
Mình thấy ngoài xã hội mới vậy nhiều người mình k muốn nói tên đối xử với người này người kia theo cách khác nhau; ai cho lợi ích nhiều hơn thì đối tốt nhiều hơn. Còn ra ngoài xã hội b chẳng là ai có bận tâm gì với người khác cả nên mọi thứ đều fairplay
Liked by: t.

Language: English