Ai giàu ba họ ai khó ba đời

💬️ Answer this question
Không ai giàu ba họ. Không ai khó ba đời
Ý nói dù giàu hay nghèo thì muôn đời hok bao giờ thoát đc nhân quả báo ứng. Nghèo vật chất nhưng không đc nghèo chí cầu tiến. Giàu có nhưng sống hèn hạ thì cái gì đến cũng sẽ tự đến, muốn tránh cũng vô ích.
Liked by: Salvatore

Language: English