Bạn nào rep ask này thì mình tặng 100 xu nhá :3

💬️ Answer this question

Language: English