Lên Hà Nội rồi mới thấy cuộc sống ở quê nhẹ nhõm làm sao. Đô thi đông đúc chật hẹp này em không thuộc về

💬️ Answer this question

Language: English