Từ cursh của cô ấy chuyển 1 phát qua em trai mưa hehe cảm giác đó diễn tả ra sao nhở 🤣🤣🤣

💬️ Answer this question

Language: English