Phạm Long also answered this question with: "cảm ơn :)"
Trương Phúc Hồng Thiên ( Ân )@tpht2001