Mỹ Hoaa also answered this question with: "đ ăn đc đâu=)) yeu vô chỉ ngu thôi"