nắng °.° also answered this question with: "năng động như tớ nè"