Phạm Uyên also answered this question with: "Vẫn mùa hè thôi chưa thu đâu :)"