’s Profile Photo
Bùi Thảo My also answered this question with: "Quan trọng là lòng người :)"