نورهان مجدى also answered this question with: "8 سنين اظن معقول وارجع اقول ده بيختلف من فكر شخص لاخر فى ناس فرق السن مهم و فى ناس مش حاطه فى اعت..."
del_17679022_e150_499f_abd9_5274924f55bf@del_17679022_e150_499f_abd9_5274924f55bf