@findyouownlittlespitfire

⠀⠀❛⠀♡⠀❜⠀⠀∫⠀⠀ms. west⠀⠀❜

Ask @findyouownlittlespitfire

Sort by:

LatestTop

⠀⠀ ❖⠀ɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ⠀❖⠀♡⠀ @CUCKOOVIGILANTE

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀making a hundred friends is not a miracle. ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵀʰᵉ ᵐᶤʳᵃᶜˡᵉ ᶤˢ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ᵃ⠀ˢᶤᶰᵍˡᵉ⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈ ʷʰᵒ ʷᶤˡˡ ˢᵗᵃᶰᵈ ᵇʸ ʸᵒᵘʳ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ˢᶤᵈᵉ ᵉᵛᵉᶰ ʷʰᵉᶰ ʰᵘᶰᵈʳᵉᵈˢ ᵃʳᵉ ᵃᵍᵃᶤᶰˢᵗ ʸᵒᵘ.⠀ᵀʰᵉ ᶠʳᶤᵉᶰᵈ ʷʰᵒ ᶜᵃᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵇᵉ⠀ˢᶤˡᵉᶰᵗ⠀ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘ ᶤᶰ ᵃ ᵐᵒᵐᵉᶰᵗ ᵒᶠ ᵈᵉˢᵖᵃᶤʳ ᵒʳ ᶜᵒᶰᶠᵘˢᶤᵒᶰ, ʷʰᵒ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᶜᵃᶰ ˢᵗᵃʸ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘ ᶤᶰ ᵃᶰ⠀ʰᵒᵘʳ⠀ᵒᶠ⠀ᵍʳᶤᵉᶠ ᵃᶰᵈ ᵇᵉʳᵉᵃᵛᵉᵐᵉᶰᵗ, ʷʰᵒ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᶜᵃᶰ ᵗᵒˡᵉʳᵃᵗᵉ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷᶤᶰᵍ…⠀ᶰᵒᵗ ʰᵉᵃˡᶤᶰᵍ,⠀ᶰᵒᵗ ᶜᵘʳᶤᶰᵍ… ᵗʰᵃᵗ ᶤˢ ᵃ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ꜰ⠀ʀ⠀ɪ⠀ᴇ⠀ɴ⠀ᴅ⠀⠀⠀⠀ ᴡ⠀ʜ⠀ᴏ⠀⠀⠀⠀ ᴄ⠀ᴀ⠀ʀ⠀ᴇ⠀ꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━⠀ʰᵃʳˡᵉʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/VIGILANTESHlT__002 ⠀ ❖
⠀⠀
⠀⠀
ɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ CUCKOOVIGILANTE

⠀⠀⠀⠀ ϟ⠀ɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ⠀ϟ⠀♡⠀ @scarletsprvnter

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀his love roared louder than her d̷e̷m̷o̷n̷s̷ ♡ ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴱᵛᵉʳʸᵒᶰᵉ ˢᵃʸˢ ˡᵒᵛᵉ ʰᵘʳᵗˢ, ᵇᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ ᶤˢ ᶰᵒᵗ ᵗʳᵘᵉ. ᴸᵒᶰᵉˡᶤᶰᵉˢˢ ʰᵘʳᵗˢ.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴿᵉʲᵉᶜᵗᶤᵒᶰ⠀ʰᵘʳᵗˢ.⠀ᴸ ᵒ ˢ ᶤ ᶰ ᵍ⠀ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ⠀ʰᵘʳᵗˢ.⠀ᴱᶰᵛʸ⠀ʰᵘʳᵗˢ.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴱᵛᵉʳʸᵒᶰᵉ ᵍᵉᵗˢ ᵗʰᵉˢᵉ ᵗʰᶤᶰᵍˢ⠀ᶜᵒᶰᶠᵘˢᵉᵈ⠀ʷᶤᵗʰ ˡᵒᵛᵉ. ᴮᵘᵗ ᶤᶰ ʳᵉᵃˡᶤᵗʸ,
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ˡᵒᵛᵉ ᶤˢ ᵗʰᵉ⠀ ᵒᶰˡʸ ᵗʰᶤᶰᵍ ᶤᶰ ᵗʰᶤˢ ʷᵒʳˡᵈ ᵗʰᵃᵗ ᶜᵒᵛᵉʳˢ ᵘᵖ ᵃˡˡ ᵖᵃᶤᶰ ᵃᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵐᵃᵏᵉˢ⠀ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ⠀ᶠᵉᵉˡ⠀ WONDERFUL⠀ᵃᵍᵃᶤᶰ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BORNOFLASH_007 ⠀ ༞ ♡
⠀⠀
⠀⠀
ϟɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀϟ scarletsprvnter

⠀⠀⠀❛⠀Sᴏ﹐ I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴛʜᴇ ᴇɴᴛɪʀᴇ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ᴄᴏɴsᴘɪʀᴇᴅ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ᴍᴇ ғɪɴᴅ ʏᴏᴜ. ♡

scarletsprvnter’s Profile PhotoBᴀʀʀʏ Aʟʟᴇɴ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃˢʰ
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀one⠀love,⠀one⠀heart,⠀one⠀destiny.⠀♡⠀❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ᵃˢᵏᵉᵈ ᵐᵉ ʰᵒʷ⠀ʟᴏᴠᴇ ᵃᶰᵈ ᴅᴇꜱᴛɪɴʏ ᶤˢ ᶜᵒᶰᶰᵉᶜᵗᵉᵈ…
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴵᶠ ʸᵒᵘ ˡᵒᵛᵉ ᵃ⠀ᵖᵉʳˢᵒᶰ⠀ ᵃᶰᵈ ʸᵒᵘ ᵍᵉᵗ ʰᶤᵐ ᶠᵒʳ ˡᶤᶠᵉᵗᶤᵐᵉ ᵗʰᵃᵗ’ˢ ᶜᵃˡˡᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴅ⠀ᴇ⠀ꜱ⠀ᴛ⠀ɪ⠀ɴ⠀ʏ.⠀ᴵᶠ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵏᶰᵒʷ ʸᵒᵘ ʷᵒᶰ’ᵗ ᵍᵉᵗ ᵃ ᵖᵉʳˢᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵃᶰᵈ ˢᵗᶤˡˡ ʸᵒᵘ ᶜʰᵒˢᵉ ᵗᵒ ˡᵒᵛᵉ⠀ʰᶤᵐ⠀ᵘᶰᶜᵒᶰᵈᶤᵗᶤᵒᶰᵃˡˡʸ⠀ᵗʰᵃᵗ’ˢ⠀ᶜᵃˡˡᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ T⠀⠀R⠀⠀U⠀⠀E⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L⠀⠀O⠀⠀V⠀⠀E
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BORNOFLASH_005 ⠀ ༞ ♡
⠀⠀
⠀⠀
Sᴏ I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴛʜᴇ ᴇɴᴛɪʀᴇ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ᴄᴏɴsᴘɪʀᴇᴅ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ᴍᴇ ғɪɴᴅ ʏᴏᴜ

Related users

Honey! ❤️

scarletsprvnter’s Profile PhotoBᴀʀʀʏ Aʟʟᴇɴ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃˢʰ
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀i don't know what to do with all this space⠀❫⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴵᵗ ᵇʳᵉᵃᵏˢ ᵐʸ heart ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʸᵒᵘ ᵍᵒ. ᵀᵃᵏᵉ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ˢᶤᵈᵉˢ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ᴵ'ˡˡ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵏᶰᵒʷ. ᴺᵒʷ ᴵ'ᵐ ˡᵉᶠᵗ ʷᶤᵗʰ ʲᵘˢᵗ⠀ᵖʰᵒᵗᵒˢ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵉᵐᵒᵗᶤᵒᶰˢ ᵗʰᵃᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᶰᵉᵛᵉʳ⠀ˢᵉᵉᵐ⠀ᵗᵒ⠀ ˢʰᵒʷ. ᴮᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ'ᵐ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ ˡᶤᵏᵉ ᵃᶰ ᵒˡᵈ ᵖᵃᶤʳ ᵒᶠ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗᵉᶰᶰᶤˢ ˢʰᵒᵉˢ, ˡᶤᵏᵉ ᵃ ᵖᵃʳᵏᶤᶰᵍ ˡᵒᵗ ᵃᵗ⠀³⠀ᵃᵐ, ˡᶤᵏᵉ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ˢᶤᵈᵉ ᵒᶠ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵐʸ ᵇᵉᵈ.⠀ ᴵ'ᵐ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ ˡᶤᵏᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵒᵗᵗᵒᵐ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵒᵗᵗˡᵉ ᶜᵒᶰˢᵘᵐᵉᵈ ᵇʸ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀h⠀o⠀l⠀e⠀⠀ᵗʰᵃᵗ'ˢ⠀ᶠᶤˡˡᶤᶰᵍ⠀ᵘᵖ⠀ᵐʸ⠀⠀h⠀e⠀a⠀d.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ I'M⠀ F⠀E⠀E⠀L⠀I⠀N⠀G ⠀ S⠀O⠀ E⠀M⠀P⠀T⠀Y.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BORNOFLASH_003 ⠀ ༞ ♡
⠀⠀
⠀⠀
Honey

❅⠀ᴬᴺᴼᴺᴱᴷ︑⠀alternatywny wizerunek dla postaci.

⠀⠀⠀


⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀⠀ in⠀the⠀role⠀of⠀Iris⠀West-Allen⠀⠀⠀ ❫⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ one⠀and⠀only⠀⠀⠀⠀⠀ -⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kate⠀Mara



ᴬᴺᴼᴺᴱᴷalternatywny wizerunek dla postaci

🖤

scarletsprvnter’s Profile PhotoBᴀʀʀʏ Aʟʟᴇɴ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃˢʰ
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀ b u t⠀⠀ I⠀⠀ s t i l l⠀⠀l o v e⠀⠀ y o u⠀⠀ ❫⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴵ ᵐᶤˢˢ ʸᵒᵘ, ᴵ ᵐᵉᵃᶰ ᶤᵗ, ᴵ ᵗʳᶤᵉᵈ ᶰᵒᵗ ᵗᵒ ᶠᵉᵉˡ ᶤᵗ ᵇᵘᵗ ᴵ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᵍᵉᵗ ʸᵒᵘ ᵒᵘᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵒᶠ⠀ᵐʸ⠀ʰᵉᵃᵈ.⠀ᴬᶰᵈ⠀ᴵ⠀ʷᵃᶰᵗ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵗᵒ⠀⠀m⠀i⠀s⠀s⠀⠀ᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴡ⠀ʜ⠀ᴇ⠀ɴ⠀⠀ ɪ'ᴍ⠀⠀ ɴ ᴏ ᴛ ⠀ ᴀ ʀ ᴏ ᴜ ɴ ᴅ⠀⠀ʏ ᴏ ᴜ.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ I'm the type of girl you call more than a friend
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ and⠀I⠀⠀b⠀r⠀e⠀a⠀k⠀⠀all⠀the⠀rules⠀for you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ BREAK⠀ MY⠀ HEART⠀ AND⠀ START⠀AGAIN.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BORNOFLASH_001 ⠀ ༞ ♡
⠀⠀
⠀⠀
b u t I s t i l ll  o v e y o u

+ 1 💬 message

read all

•⠀love/friendship, romance/relationship, peace/war, dominance/submission, movie/book, white/black, moon/stars, lake/forest, summer/winter/spring/autumn⠀❃ܙܓ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀⠀as⠀ you're⠀ go⠀ into⠀ my⠀ head⠀⠀⠀ ❫⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ LOVE or FRIENDSHIP?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀BOTH
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ROMANCE or RELATIONSHIP?⠀⠀⠀⠀⠀ BOTH
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ PEACE or WAR? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PEACE
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ DOMINANCE or SUBMISSION?⠀⠀⠀¯\_(ツ)_/¯
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ MOVIE or BOOK?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀BOTH
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ WHITE or BLACK?⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀WHITE
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ MOON or STARS? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BOTH
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ LAKE or FOREST?⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀LAKE
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ SUMMER or WINTER or SPRING or AUTUMN
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ S ⠀⠀⠀⠀ P⠀⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀⠀N⠀⠀⠀⠀⠀G
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵃᶰˢʷᵉʳˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᵗ'ˢ ˢᵒ ᵈᵉᵉᵖ ᶤᶰ ᵐʸ ᵈᵃʸᵈʳᵉᵃᵐˢ ᵇᵘᵗ ᶤᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ᵃ ˢʷᵉᵉᵗ ᶠᵃᶰᵗᵃˢʸ ᵇᵃᵇʸ.
⠀⠀
⠀⠀
lovefriendship romancerelationship peacewar dominancesubmission moviebook

⠀⠀⠀⠀ ϟ⠀ɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ⠀ϟ⠀♡⠀ @scarletsprvnter

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀ ᴮ⠀ᴬ⠀ᴰ⠀⠀⠀ᴸ⠀ᴵ⠀ᴬ⠀ᴿ⠀⠀ ❫⠀⠀⠀o h⠀⠀h u s h⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵐʸ ᵈᵉᵃʳ,⠀ᶤᵗ'ˢ ᵇᵉᵉᶰ ᵃ ᵈᶤᶠᶠᶤᶜᵘˡᵗ ʸᵉᵃʳ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵗᵉʳʳᵒʳˢ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵖʳᵉʸ ᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᶤᶰᶰᵒᶜᵉᶰᵗ ᵛᶤᶜᵗᶤᵐˢ.⠀ ᵀʳᵘˢᵗ ᵐᵉ, ᵈᵃʳˡᶤᶰᵍ, ᶤᵗ'ˢ ᵇᵉᵉᶰ ᵃ ˡᵒᵛᵉˡᵉˢˢ ʸᵉᵃʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ So look me in the eyes, tell me what you see.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Perfect paradise tearing at the seams. I don't
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ wanna⠀fake⠀it⠀wish⠀I⠀could ⠀ e r a s e ⠀ it.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ MAKE⠀⠀⠀⠀YOUR⠀⠀⠀⠀HEART⠀⠀⠀ BELIEVE.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ALL__OVER__AGAIN__016
⠀⠀
⠀⠀
ϟɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀϟ scarletsprvnter

•⠀what type of character are you; a hero or a villain?⠀❃ܙܓ⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀⠀ ʜ⠀ᴇ⠀ʀ⠀ᴏ⠀⠀⠀ ❫⠀⠀⠀⠀o⠀r⠀⠀n⠀o⠀t ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└─────────────────── ─ ─ ─ ─ ───┐
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ A girl’s got to be her own hero every now and
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ again. Being a hero isn’t⠀ about letting others
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ know⠀you⠀did⠀ the right thing, it’s about you
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ knowing ⠀⠀⠀⠀⠀you ⠀⠀⠀⠀⠀⠀did ⠀⠀⠀⠀⠀⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀ ‧⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ RIGHT⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ THING.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᵗʳᶤᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵗʰᵉ ᵍᵒᵒᵈ ᵍᵘʸˢ, ᵇᵘᵗ ᵐᵃʸᵇᵉ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃʳᵉ ᶰᵒ ᵍ ᵒ ᵒ ᵈ ᵍᵘʸˢ
⠀⠀
⠀⠀
what type of character are you a hero or a villainܙܓ

•⠀dobierz do swojej postaci wizerunek przeciwnej płci⠀❃ܙܓ⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ ✎⠀ ❫
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀LINUS WÖRDEMANN
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀as
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀IRISUS WEST
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❛ ✧ (⠀the badass journalist and reporter⠀)
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀
dobierz do swojej postaci wizerunek przeciwnej płciܙܓ

+ 1 💬 message

read all

❤️

scarletsprvnter’s Profile PhotoBᴀʀʀʏ Aʟʟᴇɴ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃˢʰ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ ♡⠀ ❫
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ᵗʰᵉʸ ᶜᵃˡˡ ᵘˢ, ʷʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ᵗʰᵉʸ'ˡˡ ᵈᵒ. ᵂᵉ'ʳᵉ ʳᵘᶰᶰᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ᵀᴼᴳᴱᵀᴴᴱᴿ,⠀ᴵ'ˡˡ ᵇᵉ ʰᵉʳᵉ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ.⠀ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ʷᵉ ʷᶤˡˡ ᵐᶤˢˢ,
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ʷᵉ'ˡˡ ᶠᶤᶰᵈ ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ ᶰᵉʷ.⠀ ᴮᵘᵗ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵈᵃʳᵏ ᴵ'ᵐ ˢᵗᵃʳᵗᶤᶰᵍ ᵗᵒ
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ᵐᶤˢˢᶤᶰᵍ ʷʰᵃᵗ'ˢ ʸᵒᵘ. ᴵ ˢᵉᵉ ʸᵒᵘʳ ᶠᵃᶜᵉ, ʸᵒᵘʳ ᵐᵒᵘᵗʰ ˡᵒᵒᵏˢ ˡᶤᵏᵉ
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ᵐᶤᶰᵉ.⠀ᴾʳᵉᵗᵉᶰᵈ ᵗᵒ ᵈʳᵉᵃᵐ⠀ ˢᵘʳʳᵒᵘᶰᵈᵉᵈ ᵇʸ ᵍʰᵒˢᵗˢ ᶤᶰ ʷʰᶤᵗᵉ.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❛⠀ ♡⠀ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵇᵘˡˡᵉᵗ ᵖʳᵒᵒᶠ ʷʰᵉᶰ ᶤᵗ ᶜᵒᵐᵉˢ ᵗᵒ ʸᵒᵘ⠀♡ ⠀❜
⠀⠀
⠀⠀

•⠀warm/cold, love/power, mind/heart, forest/lake, moon/stars, black/white, music/silence, submission/domination, peace/war⠀❃ܙܓ⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Hᵒʷ ᶜᵃᶰ ᴵ ᵇᵉ ᵇʳᵃᵛᵉ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᶰᵒᵗ ʰᵉʳᵉ?
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ warm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ╱ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ̶c̶o̶l̶d̶
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ love ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀╱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀p̶o̶w̶e̶r̶
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ̶m̶i̶n̶d̶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀heart
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ̶f̶o̶r̶e̶s̶t̶⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ╱ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀lake
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ moon ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ╱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̶s̶t̶a̶r̶s̶
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ̶b̶l̶a̶c̶k̶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ white
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ music⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀╱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ s̶i̶l̶e̶n̶c̶e̶
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ̶s̶u̶b̶m̶i̶s̶s̶i̶o̶n̶⠀⠀⠀⠀ ⠀ ╱ ⠀⠀⠀⠀domination
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ peace⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ w̶a̶r̶
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀
warmcold lovepower mindheart forestlake moonstars blackwhite musicsilence

•⠀your spirit animal⠀❃ܙܓ⠀


⠀⠀⠀⠀⠀ℒ ɪ ᴏ ɴ ᴇ ꜱ ꜱ ⠀ ♔ ⠀ ❛⠀⠀the⠀⠀queen⠀⠀❜
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ'ʀᴇ⠀ ᴍʏ⠀ ᴋɪɴɢ⠀ ᴀɴᴅ⠀ɪ'ᴍ⠀ʏᴏᴜʀ⠀ℒɪᴏɴ⠀-⠀ʜᴇᴀʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬ King ᵒᶰˡʸ ᵇᵒʷˢ ᵈᵒʷᶰ ᵗᵒ ʰᶤˢ Queen.
⠀⠀⠀⠀ˡ̤ᵒ̤ᶰ̤ᵉ̤ʳ̤ ⠀⠀ ╱ ⠀⠀ ᵖ̤ʳ̤ᵒ̤ᵗ̤ᵉ̤ᶜ̤ᵗ̤ᶤ̤ᵛ̤ᵉ̤⠀⠀ ╱ ⠀⠀ ᵏ̤ᶤ̤ᶰ̤ᵈ̤⠀⠀ ╱ ⠀⠀ ᵖ̤ʳ̤ᵉ̤ᵈ̤ᵃ̤ᵗ̤ᵒ̤ʳ̤ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰⠀⠀⠀⠀ᵇᵘᵗ ... ᶤᵗ'ˢ⠀⠀⠀⠀ɴ̷ᴇ̷ᴠ̷ᴇ̷ʀ̷⠀⠀⠀⠀ᵉ̤ᶰ̤ᵒ̤ᵘ̤ᵍ̤ʰ̤⠀⠀⠀⠀⊱
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵃʸᶤᶰᵍ ❝ ʸ͟ᵒ͟ᵘ͟ ͟ᶠ͟ᶤ͟ᵍ͟ʰ͟ᵗ͟ ͟ˡ͟ᶤ͟ᵏ͟ᵉ͟ ͟ᵃ͟ ͟ᵍ͟ᶤ͟ʳ͟ˡ ❞ . ᴵ ˢᵃʸ THANK YOU
your spirit animalܙܓ

❛ ♡ ᴸᵒᵛᵉ ᶤˢ ᵒᵘʳ ᵗʳᵘᵉ ᵈᵉˢᵗᶤᶰʸˑ ᵂᵉ ᵈᵒ ᶰᵒᵗ ᶠᶤᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵃᶰᶤᶰᵍ ᵒᶠ ˡᶤᶠᵉ ᵇʸ ᵒᵘʳˢᵉˡᵛᵉˢ ᵃˡᵒᶰᵉ ⁻ ʷᵉ ᶠᶤᶰᵈ ᶤᵗ ʷᶤᵗʰ ᵃᶰᵒᵗʰᵉʳˑ

scarletsprvnter’s Profile PhotoBᴀʀʀʏ Aʟʟᴇɴ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃˢʰ
⠀⠀
⠀⠀⠀ I would rather run forever⠀with you than stand alone
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ╱ ♡⠀❜⠀ ᴵ ᵈᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵗᵒ ᵐᵒᵛᵉ ˡᶤᵏᵉ ᵗᵒᵈᵃʸ ᶰᵉᵛᵉʳ ʰᵃᵖᵖᵉᶰᵉᵈ.⠀ᵀᵒᵈᵃʸ ᶰᵉᵛᵉʳ
⠀⠀⠀ ʰᵃᵖᵖᵉᶰᵉᵈ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉᶰ⠀ʷʰᵒ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃᶰᵈ ʷʰᵒ ʸᵒᵘ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵇᵉ. ᴮᵉᵗʷᵉᵉᶰ
⠀⠀⠀ ʰᵒʷ ᶤᵗ ᶤˢ ᵃᶰᵈ ʰᵒʷ ᶤᵗ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵇᵉ.⠀ ᴵ ᵈᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵗᵒ ᵐᵒᵛᵉ. ᴵ ᵈᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵗᵒ ᵐᵒᵛᵉ.
⠀⠀⠀ ᴵ ᵈᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵗᵒ⠀ˡᶤᶠᵗ⠀ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ⠀ᵘᵖ⠀ᵒᶠᶠ ᵇʸ ᵗʰᵉ ᶠˡᵒᵒʳ.⠀▸⠀without you.
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀⠀
⠀⠀⠀ ╱ https://justpaste.it/ALL__OVER__AGAIN__014
⠀⠀⠀
ᴸᵒᵛᵉ ᶤˢ ᵒᵘʳ ᵗʳᵘᵉ ᵈᵉˢᵗᶤᶰʸˑ ᵂᵉ ᵈᵒ ᶰᵒᵗ ᶠᶤᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵃᶰᶤᶰᵍ ᵒᶠ ˡᶤᶠᵉ ᵇʸ ᵒᵘʳˢᵉˡᵛᵉˢ ᵃˡᵒᶰᵉ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ ✎⠀ ❫
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ʜ⠀ᴇ⠀ʟ⠀ʟ⠀ᴏ⠀⠀⠀⠀ᴍʀ.⠀⠀⠀⠀⠀ᴍɪᴄʜᴀᴇʟɪꜱ⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀ᵀⁱᵐᵉ ᵗᵃᵏᵉˢ ᶤᵗ ᵃˡˡ ʷʰᵉᵗʰᵉʳ⠀ʸᵒᵘ⠀ʷᵃᶰᵗ ᶤᵗ ᵗᵒ ᵒʳ ᶰᵒᵗ, ᵗᶤᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗᵃᵏᵉˢ ᶤᵗ ᵃˡˡ.⠀ᵀᶤᵐᵉ ᵇᵃʳᵉˢ ᶤᵗ ᵃʷᵃʸ,⠀ᵃᶰᵈ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵉᶰᵈ ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᶰˡʸ⠀ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢ.⠀ ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ⠀ʷᵉ⠀ᶠᶤᶰᵈ⠀ᵒᵗʰᵉʳˢ⠀ᶤᶰ⠀ᵗʰᵃᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢ,⠀ᵃᶰᵈ⠀ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ⠀ʷᵉ⠀ ˡᵒˢᵉ ᵗʰᵉᵐ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃᵍᵃᶤᶰ.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━⠀ˢᵉᵇᵃˢᵗᶤᵃᶰ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❛⠀ ✧⠀⠀ˢᵃᵛᵉ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ ᶠᵒʳ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ˢᵖᵉᶜᶤᵃˡ⠀⠀✧ ⠀❜
⠀⠀
⠀⠀

⠀⠀⠀⠀ ϟ⠀ɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ⠀ϟ⠀♡⠀ @scarletsprvnter

⠀⠀
⠀⠀⠀ They⠀need a⠀⠀LIGHTNING⠀ROD⠀ to ground them.
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ╱ ♡⠀❜⠀ ᴬˡˡ⠀ᵗʰᵉˢᵉ⠀ᵐᵒᶰᵗʰˢ,⠀ʸᵒᵘ⠀ʷᵉʳᵉ ᵗʳʸᶤᶰᵍ ᵗᵒ ˢᵃᵛᵉ ᵐᵉ ᶠʳᵒᵐ ʰᶤᵐ.
⠀⠀⠀ ᴸᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵗʰᵃᵗ;⠀ɪ⠀⠀ꜱ⠀ᴀ⠀ᴠ⠀ᴇ⠀ᴅ⠀⠀ʏ⠀ᴏ⠀ᴜ.⠀ᵀᵒᵈᵃʸ, ᴵ ʷᵃˢ ˢᵃᵛᵉᵈ
⠀⠀⠀ ᵇʸ ᵗʰᵉ ᶤᵐᵖᵒˢˢᶤᵇˡᵉ. ᴬ ᵐʸˢᵗᵉʳʸ ᵐᵃᶰ.⠀⠀ᴛʜᴇ⠀⠀ꜰ ᴀ ꜱ ᴛ ᴇ ꜱ ᴛ⠀ ᴍᴀɴ
⠀⠀⠀ ᴀ⠀ʟ⠀ɪ⠀ᴠ⠀ᴇ.⠀⠀ᵀʰᵉᶰ⠀ᵃ⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈ ᵍᵃᵛᵉ ᵐᵉ ᵃᶰ ᶤᵈᵉᵃ ᶠᵒʳ ᵃ⠀ᶰᵉʷ ᶰᵃᵐᵉ,
⠀⠀⠀ ᵃᶰᵈ⠀ ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵉˡˡˢ⠀ ᵐᵉ⠀ ᶤᵗ'ˢ⠀ᵍᵒᶰᶰᵃ⠀⠀⠀ᶜ⠀ᵃ⠀ᵗ⠀ᶜ⠀ʰ⠀⠀⠀ᵒᶰ.
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀⠀
⠀⠀⠀ ╱ https://justpaste.it/ALL__OVER__AGAIN__012
⠀⠀⠀
ϟɴᴇxᴛ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀϟ scarletsprvnter

⠀⠀⠀⠀⠀⠀∫⠀⠀Merry Christmas everyone! ♡


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ ♡⠀ ❫
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Kochani askowicze!
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Wesołych,⠀⠀radosnych⠀⠀⠀świąt⠀⠀⠀Bożego
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Narodzenia, dużo,⠀dużo,⠀dużo zdrówka! Jak
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀najwięcej⠀weny, miłości, radości, pokochania
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀samych⠀siebie⠀no⠀⠀i⠀⠀oczywiście⠀⠀swojej
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀twórczości.⠀Samozadowolenia i spełnienia w
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀rozwijaniu warsztatu pisarskiego.⠀ Spełniania
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀wszystkich,⠀nawet tych najskrytszych marzeń
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀i co najważniejsze, aby następny 2021 rok był
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀czasem⠀zmian,⠀⠀ poprawy⠀na⠀lepsze⠀oraz
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀odetchnięcia po 2020 roku.⠀ Wszystkiego co
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀najlepsze⠀⠀dla⠀⠀każdej⠀⠀duszyczki⠀⠀tego
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀fikcyjnego⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀świata!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀życzy⠀⠀ grupa⠀ #DC0MICUNIVERSE⠀⠀♡
⠀⠀
⠀⠀

View more

Merry Christmas everyone

❛ ‣ нєℓℓσ, ѕωєєт ℓα∂у ♡

scarletsprvnter’s Profile PhotoBᴀʀʀʏ Aʟʟᴇɴ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃˢʰ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ ♡⠀ ❫
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀ʏᴏᴜ⠀⠀ᴛᴏᴏ,⠀⠀ʜᴀɴᴅꜱᴏᴍᴇ!⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ ᵐᵃʸ ᵇᵉ ʰᵒᵐᵉˡᵉˢˢ, ᵇᵘᵗ ᶰᵒᵗ ʰᵒᵖᵉˡᵉˢˢ, ᶠᵃᵗʰᵉʳˡᵉˢˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵘᵗ ᶠᵉᵃʳˡᵉˢˢ.⠀ᴵ'ᵛᵉ ᵍᵒᵗ ᵐʸˢᵉˡᶠ, ᴵ'ᵛᵉ ᵍᵒᵗ ᵐʸ ᶠʳᵉᵉᵈᵒᵐ ᵇᵘᵗ ᴵ'ᵐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵉᵃʳᶜʰᶤᶰᵍ ᶠᵒʳ ᵐʸ⠀ʰᵒᵐᵉ,⠀ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ ᵃᵐ⠀ʰᵘʳᵗᶤᶰᵍ⠀ᵇᵘᵗ⠀ᶰᵒᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵉˡᵖˡᵉˢˢ. ᶠᵘˡˡ ᵒᶠ ˢᵗʳᵉᶰᵍᵗʰ⠀ᵃᶰᵈ⠀ˢᶜᵃʳˢ, ᴵ'ᵐ ᵒᵘᵗ ʰᵉʳᵉ ᶤᶰ ᵗʰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢ. ᴸᵒᵒᵏᶤᶰᵍ ᶠᵒʳ ᵃ⠀LIGHT ⠀ᵗᵒ⠀ᶜᵃˡˡ ʰᵒᵐᵉ.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀................................................................................
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ᶜ̤ᵉ̤ʳ̤ᵗ̤ᵃ̤ᶤ̤ᶰ̤ˡ̤ʸ⠀ᵗ̤ᵒ̤ᵒ̤ᵏ⠀ʸ̤ᵒ̤ᵘ⠀ˢ̤ᵒ̤ᵐ̤ᵉ⠀ᵗ̤ᶤ̤ᵐ̤ᵉ̤⠀ᵗ̤ᵒ⠀ᶜ̤ᵒ̤ᵐ̤ᵉ ᵇ̤ᵃ̤ᶜ̤ᵏ ᵗ̤ᵒ ᵐ̤ᵉ.
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━⠀ᵇᵃʳʳʸ & ᶤʳᶤˢ⠀━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀❛⠀⠀⠀✧⠀⠀ ᴵˢ ᵗʰᵉʳᵉ ᵃᶰ̤ʸ ʰᵒᵖᵉ ᶠᵒʳ ᵘˢ ˡᵉᶠᵗ?⠀⠀♡⠀⠀❜
⠀⠀
⠀⠀
нєℓℓσ ѕωєєт ℓαу

Szukasz kogoś, Iris? Kogo byś ujrzała tu z DC?

Okej na chwilę obecną to muszę przyznać że wszystkich! Panie jak i panowie będą bardzo mile widziani. Lois Lane, Superman, Green Arrow, J'onn J'onnz, Black Canary, Aquaman, Wonder Woman, Bruce Wayne, Hawkgirl, wszyscy superbohaterowie, ale zarówno przestępcy z DC będą na wagę złota. Z przyjemnością ożywię trochę pannę West i stworzę z kimś wątek, osoby pewne i zainteresowane zapraszam na priv! (。・ω・。)ノ♡
Szukasz kogoś Iris Kogo byś ujrzała tu z DC

? ❛ ᵃ̤ᵘ̤ᵗ̤ᵘ̤ᵐ̤ᶰ̤ ̤ᵛ̤ᶤ̤ᵇ̤ᵉ̤ˢ̤ ❜ opisz cytatem, fotografią lub piosenką jesień w otoczeniu Twojej postaci ♡

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ ♡⠀ ❫
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ LONELIEST ᵐᵒᵐᵉᶰᵗ ᶤᶰ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ’ˢ ˡᶤᶠᵉ ᶤˢ ʷʰᵉᶰ ᵗʰᵉʸ
⠀⠀⠀ ᵃʳᵉ ʷᵃᵗᶜʰᶤᶰᵍ ᵗʰᵉᶤʳ ʷʰᵒˡᵉ ʷᵒʳˡᵈ FALL APART, ᵃᶰᵈ ᵃˡˡ ᵗʰᵉʸ
⠀⠀⠀ ᶜᵃᶰ ᵈᵒ ᶤˢ ˢᵗᵃʳᵉ ᵇˡᵃᶰᵏˡʸ.⠀ᴬˡˡ ᴵ ᵉᵛᵉʳ⠀ʷᵃᶰᵗᵉᵈ⠀ʷᵃˢ⠀ᵗᵒ ʳᵉᵃᶜʰ ᵒᵘᵗ ᵃᶰᵈ ᵗᵒᵘᶜʰ
⠀⠀⠀ ᵃᶰᵒᵗʰᵉʳ ʰᵘᵐᵃᶰ ᵇᵉᶤᶰᵍ ᶰᵒᵗ ʲᵘˢᵗ ʷᶤᵗʰ ᵐʸ ʰᵃᶰᵈˢ ᵇᵘᵗ ʷᶤᵗʰ ᵐʸ HEART
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀
⠀⠀
ᵃᵘᵗᵘᵐᶰ ᵛᶤᵇᵉˢ  opisz cytatem fotografią lub piosenką jesień w otoczeniu Twojej

♡ * ‣ ʷ̤ᶤ̤ᵉ̤ᶜ̤ᶻ̤ᵒ̤ʳ̤ᵉ̤ᵏ̤ : Jaką postać z Marvela najchętniej byś poprowadziła? Uzasadnij swój wybór.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ ✎⠀ ❫
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀ ⠀⠀❪⠀ kitty pryde⠀ ❫⠀ ❪⠀ m j watson⠀ ❫⠀❪⠀ gwen stacy⠀ ❫
⠀⠀⠀ Są to⠀trzy bohaterki,⠀które⠀od⠀zawsze uwielbiałam.
⠀⠀⠀ Nie było to proste pytanie i na początku moje wybory
⠀⠀⠀ były całkowicie inne,⠀nie⠀mogłam⠀się⠀zdecydować
⠀⠀⠀ kogo⠀⠀tak⠀⠀naprawdę⠀⠀z⠀⠀Marvela⠀⠀chciałabym
⠀⠀⠀ poprowadzić.⠀Kiedyś⠀chciałabym spróbować wcielić
⠀⠀⠀ się również postać męską,⠀jednak na ten⠀moment to
⠀⠀⠀ te⠀trzy⠀panie⠀⠀podbiły⠀moje⠀ serce⠀i⠀z⠀nimi⠀się
⠀⠀⠀ najmocniej⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀utożsamiam.
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
ʷᶤᵉᶜᶻᵒʳᵉᵏ  Jaką postać z Marvela najchętniej byś poprowadziła Uzasadnij swój

* ‣ ♡ Wskaż źródła swojej inspiracji. Podziel się zdjęciem, utworem, cytatem, sceną z filmu/serialu lub inną dowolną rzeczą, która ostatnio wpłynęła na Twój zastrzyk weny.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❝ ⠀Vera með þér, með þér
⠀⠀⠀ Í⠀Húsavík⠀við⠀Skjálfanda⠀Í⠀heimabærinn minn⠀ ❞
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏᴠᴇʀᴠɪᴇᴡ:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁴² ˢᵒᶰᵍˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜰᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ:⠀⠀⠀⠀⠀ᴴᵘˢᵃᵛᶤᵏ ⁻ ᴹʸ ᴴᵒᵐᵉ ᵀᵒʷᶰ / ᴰᵒᵘᵇˡᵉ ᵀʳᵒᵘᵇˡᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀᴇᴘᴇᴀᴛᴇᴅ:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁶⁵² ᵗᶤᵐᵉˢ
⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀ ᴹʸ ᴹᵃʳᶤᵃᶰᶰᵉ, ᵂᶤˡˡ ᶠᵉʳʳᵉˡˡ⠀⠀━━━━⠀⠀ ??????? - ?? ???? ????
⠀ ⠀⠀ ᴱᵘʳᵒᵛᶤˢᶤᵒᶰ ˢᵒᶰᵍ ᶜᵒᶰᵗᵉˢᵗ: ᵀʰᵉ ˢᵗᵒʳʸ ᵒᶠ ᶠᶤʳᵉ ˢᵃᵍᵃ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ⓘ⠀♥⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀─────●──────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⁰⁰ ̇ ²⁵ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⁰³ ̇ ²²
⠀⠀⠀⠀ ⤭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⏮⠀⏹︎⠀ ❚❚⠀⏭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⇄ ↻
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ☙⠀⠀ S⠀P⠀E⠀O⠀R⠀G⠀⠀⠀⠀⠀N⠀O⠀T⠀E⠀⠀❧
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
Wskaż źródła swojej inspiracji Podziel się zdjęciem utworem cytatem sceną z

* ɪ ᴅᴀʀᴇ ʏᴏᴜ! ❛ ♡ pobierz oraz uzupełnij template i pokaż, jak wyglądałby prywatny profil Twojej postaci ‣ http://tiny.cc/SOCIAL

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀ ❪⠀⌕⠀ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ꜰᴏʀ:⠀⠀iris west⠀⠀⠀⟳???????⠀ ❫⠀⠀⠀ⓘ⠀
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀⠀ꜰᴏᴜɴᴅ⠀ᴜꜱᴇʀ:⠀⠀1⠀⠀❫
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ Yᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ ʳᵉᵃˢᵒᶰ ʷʰʸ ᵉᵛᵉᶰ ᵃᵗ ᵗʰᵉ SADDEST⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵐʸ ˡᶤᶠᵉ, ᴵ ˢᵐᶤˡᵉ. ᴱᵛᵉᶰ ᵃᵗ ᶜᵒᶰᶠᵘˢᶤᵒᶰ, ᴵ ᵘᶰᵈᵉʳˢᵗᵃᶰᵈ. ᴱᵛᵉᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤᶰ ᵇᵉᵗʳᵃʸᵃˡ, ᴵ TRUST. ᴱᵛᵉᶰ ᶤᶰ ᶠᵉᵃʳ ᵒᶠ PAIN ,⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀L⠀⠀⠀⠀⠀O⠀⠀⠀⠀⠀V⠀⠀⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴜꜱᴇʀ⠀❪⠀ ᶜˡᶤᶜᵏ⠀ ❫
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
ɪ ᴅᴀʀᴇ ʏᴏᴜ   pobierz oraz uzupełnij template i pokaż jak wyglądałby prywatny

Next

Language: English