@forgxttennightmvre

⠀⠀⠀ ⠀⠀ ࿓ ⠀⠀ R ⠀Y ⠀N ⠀⠀✿ܙܓ

Ask @forgxttennightmvre

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀❝⠀ᵂ̳ʰ̳ᵉ̳ʳ̳ᵉ̳ ̳ᵈ̳ᵒ̳ ̳ᴵ̳ ̳ᵍ̳ᵒ̳ ̳ʷ̳ʰ̳ᵉ̳ⁿ̳ ̳ᴵ̳'̳ᵐ̳ ̳ᶠ̳ᵉ̳ᵉ̳ˡ̳ⁱ̳ⁿ̳ᵍ̳ ̳ᵒ̳ᵘ̳ᵗ̳ ̳ᵒ̳ᶠ̳ ̳ᶜ̳ᵒ̳ⁿ̳ᵗ̳ʳ̳ᵒ̳ˡ̳?̳ ⠀ܙܓ


⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀» » » ꜱɪʀᴇɴ ꜱᴏɴɢ ❝ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ᴛᴡᴏ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━ ⠀❛⠀ RYN⠀ & ⠀OCTAVIAN
⠀⠀❯ https://jpst.it/2ST9a sᴇɴᴛ ᴛᴏ @Vengeful__Destruction
⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ᵂʰᵉʳᵉ ᵈᵒ ᴵ ᵍᵒ ʷʰᵉⁿ ᴵᵐ ᶠᵉᵉˡⁱⁿᵍ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ᶜᵒⁿᵗʳᵒˡ ܙܓ

Można jakiś kontakt do Ciebie?

Pewnie! W razie czego zapraszam na discorda ━ ni3htmvre #7687.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀ᵀ̳ᵘ̳ʳ̳ⁿ̳ ̳ʸ̳ᵒ̳ᵘ̳ʳ̳ ̳ʷ̳ᵒ̳ᵘ̳ⁿ̳ᵈ̳ˢ̳ ̳ⁱ̳ⁿ̳ᵗ̳ᵒ̳ ̳ʷ̳ⁱ̳ˢ̳ᵈ̳ᵒ̳ᵐ̳⠀ܙܓ

⠀⠀
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀» » » ꜱɪʀᴇɴ ꜱᴏɴɢ ❝ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ꜰᴏᴜʀ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━ ⠀❛⠀ RYN⠀ & ⠀OCTAVIAN
⠀⠀❯ https://jpst.it/2UB00 sᴇɴᴛ ᴛᴏ @Vengeful__Destruction
⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ᵀᵘʳⁿ ʸᵒᵘʳ ʷᵒᵘⁿᵈˢ ⁱⁿᵗᵒ ʷⁱˢᵈᵒᵐܙܓ

Language: English