Ask @hindok77:

Hello pichaka ya may bo 2021 😭mn dviya ekam kas bn sala new lta piroz bkam😍😭♥️inshalah bbita sala kayf o xoshiye o barake dlmm💘💎u lmn bbora avar jarake mn dllle ta hela bit 😭♥️💘u inshallah 2021 bbita sala kayf xohya ma u har d gal rk bin 😭💘🌏again 2021 lta piroz bit dlemn 🌎🗝💓💗☹️

Snap bes nebo 🤦🏻‍♀️ memnuuun lteji

View more

Next