بە زمانێکی سادە ئەتوانی جیاوازی نەفس و رۆح بکەی 🙊😊

نەء
ڕوح ژیانی تۆیی بەدەستە
موستەقیڕە لەلەشتا هەتا ئەوكاتەی
ئەخەویت یا خەریكی كردنی تەمارینی ڕوحانیت
، نەفس كۆمەڵە خانەیەكی بچوكە لەمێشكتا دەستت بەسەرا ئەگرێ هەنێ جار جڵەوت یاوەتە دەست
ئەشتوانی بیگری
"بۆیە باسی جیاوازیەكەی ناكەم چونكە دوو شتن دوو مەوائیدەن كە ڕەپتیان بەیەكەوە نیە پێكهاتەی ڕوح لەكوێو نەفس لەكوێ!
پرسیارەكەو بناغەی نیە ئەزیزم
pashamhamad’s Profile Photo
Pasha@pashamhamad
lanya_u_ali’s Profile Photo
سەوزە@lanya_u_ali
Omar_X_kurd’s Profile Photo
0MAR@Omar_X_kurd
Raed__46’s Profile Photo
Raed@Raed__46
Ssoza’s Profile Photo
SOZz’@Ssoza
hoka_mustafa’s Profile Photo
‎ھۆکان حاجی حسێنی بازرگان@hoka_mustafa
rebingaylan00’s Profile Photo
Rebin@rebingaylan00
reyarhusaen’s Profile Photo
Reyar@reyarhusaen
carrolliinn’s Profile Photo
S9@carrolliinn
mohanad_gazi’s Profile Photo
@mohanad_gazi
Azhin_hassan’s Profile Photo
Closed@Azhin_hassan
Lavapapulla’s Profile Photo
Lula ᪥@Lavapapulla
chawanbabany’s Profile Photo
Chaw@chawanbabany