@hthang00ss

hangthuy

What others replied to:

ngta ib mình xin làm quen, giữa chừng thì ngta có chuyện bận nên nói để tí nữa nhắn tiếp, r người đó kh nhắn nữa là saooo

show all (23)

Language: English