Chu Mạnh Chiến also answered this question with: "Nỗi nhớ mang tên “Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin” à? =))"