Thôi tôi tiêu rồi. Được có 5 điểm thôi. Khóc sưng mắt

Thôi! Qua môn là được rồi!