:) sợ bị bông gân nữa , đá bóng đi =))

Đá bóng cùng thì chịu rồi =)))

=)) đá nhau cho zui

thôi thì cầm bóng ném cho đỡ đau chân =))