Bắp Moè also answered this question with: "Học ngày càng lú :)))"